Một chi thể trong toàn bộ thân thể của Đấng Chirst. Mỗi tín hữu tồn tại và sống động trong lòng cộng đồng, con dân thật của Chúa trên khắp thế giới. Với những cuộc đời mới đã kinh nghiệm sự cứu rỗi và được sanh lại trong Đấng Christ.  

    Tất cả cùng thực hiện hai mục đích quan trọng: sống đạo kết quả và chứng đạo mạnh mẽ. Trong tiến trình trọn lành của đức tin, cùng mặc lấy Đấng Christ, hình thành Đấng Chirst và trở nên trọn vẹn của Đấng Christ.

     Mỗi con dân Chúa được xác chứng là một sứ giả của nước thiên đàng, đang thực hiện một sứ mạng và đem thế cho thế gian một sứ điệp, hết lòng thực hiện mạng lịnh Chúa giao để nước Cha mau đến.

   Chúng tôi tồn tại và sống động để cùng nắm tay:

Thờ phượng Chúa với tất cả tâm thần và lẽ thật

Thông công trong sự kính Chúa yêu người

Trang bị lời Chúa để được trưởng thành

Phục vụ Chúa, anh em và tha nhân

Chứng đạo mạnh mẽ

   Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất: quyền năng, thánh khiết, yêu thương, nhơn từ và công bình. Đấng nắm vận mạng của mỗi con người, mỗi dân tộc và toàn thế giới. Chúa đã bày tỏ chính Ngài qua thế giới vũ trụ, qua mỗi lương tâm con người, qua chính Chúa Giê-xu và Lời sự sống.

    Chúa Giê-xu, Đấng quyền năng, Đấng vô tội và đã hiện thân trở nên xác thịt đến thế gian. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, chịu khổ đau bởi con người và chịu chết trên thập tự để gánh thay tội lỗi nhân loại. Ngài đã sống lại từ cõi chết và sẽ trở lại để xét đoán thế gian.

    Đức Thánh Linh một thân vị, Đấng ban sự sống, là Thần Lẽ Thật, Đấng yên ủi, Đấng hiện hữu và hướng dẫn trong từng đời sống con dân Chúa, cáo trách tội nhân về tội lỗi . Đấng dạy dỗ, dẫn dắt, ban ân tứ để phục vụ, ban năng quyền để làm chứng về Chúa

   Kinh thánh khiến con người được khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Jesus Christ. Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị dạy người trong sự công bình, mục đích để những người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

 MỖI TÍN HỮU HỘI THÁNH RICHMOND

ĐÃ

 MẶC LẤY ĐẤNG CHRIST

SẼ

 HÌNH THÀNH ĐẤNG CHRIST

TIẾP TỤC

 TRỞ NÊN NHƯ ĐẤNG CHRIST MỖI TÍN HỮU HỘI THÁNH RICHMOND

 

MỘT SỨ GIẢ

ĐANG

NẮM LẤY MỘT SỨ MANG

ĐỂ

 CÔNG BỐ CHO THẾ GIAN MỘT SỨ ĐIỆP

TUYÊN NGÔN CỦA HỘI THÁNH RICHMOND

Một cộng đồng đức tin đã tồn tại và phát triển bởi ơn thần hựu của Thiên Chúa. Qua những thăng trầm của đất nước sau biến cố năm 1975, dân tộc Việt Nam đã tản lạc khắp thế giới.  Nhiều đời sống đã bị ảnh hưởng bởi vận mệnh của lịch sử. Trong hoàn cảnh đó, nhiều tín đồ phải rời đất nước ra đi. Với những bước đầu tiên trên đất khách quê người; những cuộc đời lưu vong phải đối diện với nhiều khó khăn về kinh tế, ngôn ngữ và xã hội. Để thích ứng với đời sống mới, anh em phải trả giá trong mọi điều kiện để tồn tại và vươn lên. Điều quan trọng hơn, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã chăm sóc, hướng dẫn và thêm sức để con cái Chúa gìn giữ được di sản đức tin. Anh em cùng nhóm lại đề thờ phượng, học lời Chúa, thông công, dâng hiến và gây dựng chi thể Đấng Christ tại Richmond để rao truyền Tin Mừng đến cho nhiều dân tộc trên thế giới.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond

MẶC LẤY ĐẤNG CHIRST

Rao giảng tin lành bất luận gặp thời hay không gặp thời, để nhiều người tin Chúa, cùng mặc lấy Đấng Christ, cùng  chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, để được sanh lại, mặc lấy người mới trong Chúa            (Ga-la-ti 3:27)


HÌNH THÀNH ĐẤNG CHRIST

Để Chúa làm chủ, cai trị lòng và trí. Xin Thánh Linh hướng dẫn để phẩm chất của trái Thánh Linh được kết quả cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong mỗi cuộc đời.

(Ga-la-ti 4:19)


TRỞ NÊN NHƯ ĐẤNG CHRIST

Luôn bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, học lời Chúa, cầu nguyện, liên kết với Chúa và anh em cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, đuợc tầm thuớc vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

(Ê-phê-sô4:13)

KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNH

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM RICHMOND

3915  Francistown Road Richmond, VA 23294

        (714)989 - 0359 ◊ (804)240 - 4826


VERC

® VERC 2016

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Tumblr Share on LinkedIn Share on Google Bookmarks