Dâng Phần Mười - Tithe Lạc  Hiến - Beyond Tithe

MAKE DISCIPLES

Ngân quỹ để: Nâng đỡ những sinh viên đang theo học tạI các chủng viện để hầu việc Chúa,  chương trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng. Các chương  trình huấn luyện các mục vụ để phát triển HộI Thánh. Giúp đỡ HộI Thánh bạn để cùng đào tạo môn đê.̣

Give More

 REBUILD THE TEMPLE

Ngân quỹ xây lại đền thờ từ sự đổ nát, hoang vu. Nhà Chúa sẽ là nhà cầu nguyện, xây dựng một nơi khang trang để dân sự Chúa có nơi thờ phượng, thông công, cơ sở giảng Tin Lành, đem nhiều ngườI hư mất đến sự cứu rỗI,  cùng làm vinh hiển danh Chúa.

Give More

GOOD SAMARITAN

Chia xẻ tình thương đến vớI những gia đình hoàn cảnh khó khăn và các em kém may mắn. Giúp đỡ một phần trong sự xây nhà tình thương và dự án nước sạch. Với những việc làm thiết thực để chia xẻ tin mừng cứu rỗI  Chúa Jesus trong cơ hội truyền giáo ngắn hạn.  

Give More

PERSECUTE CHURCH

́Cầu nguyện và chia xẻ quà tình yêu đến những anh em, những đầy tớ Chúa đang trong vòng xiềng xích, những HộI Thánh đang gặp sự bắt bớ. Giúp đỡ những Hội Thánh vùng xa đang đốI diện với những quyền lực ngăn cản sự thờ phượng Chúa và giảng Tin Lành.

Give More

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài.

For God so loved the world that he gave his one and only Son.

DÂNG HIẾN LÀ ĐẶC ÂN CON CÁI CHÚA

VÌ NGÀI YÊU CHÚNG TA TRƯỚC

CHÚNG TA THUỘC VỀ CHÚA


  Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho

 Bring the whole tithe into the storehouse

“ Khá thử Chúa xem Ngài có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!                                                                                             đến nỗi không chỗ chứa chăng!”


DÂNG HIẾN BẰNG CHI PHIẾU

Xin  viết chi phiếu đến:

VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH  (VAC)


Và gửi về địa chỉ:

VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH

3915 FRANCISTOWN ROAD

HENRICO, VA 23294

Test God in this and see Him pour out so much blessing you will not have room for it!”

Malachi 3:10                                                                  

LINK ROOM
Share on Facebook Share on Twitter Share on Tumblr Share on LinkedIn Share on Google Bookmarks Share on LiveJournal Share on Digg Share on Stumble Upon

® VACR 2016

Richmond